Organisator eller leder?

Organisator eller leder?
Hvem er du som leder? Er du i hovedsak opptatt av å organisere arbeidet effektivt og tar tak i utfordringene etterhvert som de dukker opp eller fokuserer du også på å lede og utvikle dine medarbeidere?
For mange ledere er det å organisere arbeidet selve essensen i lederskapet. Så lenge man oppnår effektiv drift og gode resultater måned for måned, blir det et bilde på suksess. Mange organisasjoner måler sine ledere ut ifra de samme kriteria; god drift og gode resultater.
Er det ikke dette lederskap dreier seg om da? Jo, resultatene taler for seg selv og ledere skal bli målt opp mot disse, vil mange si.
Selv med jevnt over gode resultater over tid er det viktig å fokusere på andre dimensjoner for ledelse enn drift. Å være leder betyr at man også må jobbe med å utvikle medarbeiderne. Det betyr veiledning, anerkjennelse, rettledning, korrigering osv. For mange ledere blir dette vanskelig fordi det kobler inn en personlig dimensjon som er mer komplisert enn å fokusere på operativ drift og prosesser i bedriften.
Resultatet blir at medarbeidere ikke opplever utvikling og mestring. Dette vil svekke motivasjonen hos medarbeiderne, noe som fører til en svakere gjennomføringsevne og disiplin i forhold til vedtatte mål og planer. Skal man få til endring og utvikling som er varige, er man avhengige av medarbeidere som ikke bare «spiller på lag», men som i tillegg aktivt bidrar med sine kunnskaper og kreativitet.
Det er krevende å være leder. Daglige utfordringer ødelegger gode intensjoner om utvikling og forbedring. Det er store og uforløste potensial i det å trene ledere i å utvikle medarbeidere og dermed organisasjonen. Når ledere øver på dette oppstår positive og varige endringer i lederatferd.
Raadvill har mange års erfaring med å trene ledere med fokus på medarbeiderutvikling. Når vi måler effekten av treningen, viser den klare forbedringer i lederskapet. De ressursene som brukes på en slik trening er minimale i forhold til de forbedringer som oppnås.